Vi använder cookies för att ge dig den bästa webbläsningsupplevelsen. Genom att använda vår hemsida godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Läs mer:

Cookies / Integritetspolicy

stänga
Ändra textstorleken på websidan: suurentaa vähentää

Souvenaid® är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål avsett att användas som nutritionsåtgärd för personer i ett tidigt skede av Alzheimers sjukdom. Skall användas i samråd med hälso- och sjukvårdspersonal.

Om Souvenaid

Souvenaid® -
näring för hjärnan

Näring

Souvenaid är en medicinsk näringsdryck för personer i ett tidigt stadium av Alzheimers sjukdom och verkar genom att stimulera signalöverföringen mellan nervcellerna i hjärnan. Genom drycken förses hjärnan med de näringsmässiga byggstenar som är viktiga i ett tidigt stadium av Alzheimers sjukdom. Kliniska studier visar att Souvenaid har en positiv effekt hos personer med tidig Alzheimers sjukdom och stimulerar kommunikationen mellan hjärnans nervceller.

Souvenaid är en helt ny typ av nutritionsåtgärd för personer i ett tidigt stadium av Alzheimers sjukdom. Näringsdrycken tillför de specifika byggstenar som behövs för att stimulera de naturliga biologiska processerna i hjärnan. Det speciella med Souvenaid är synergieffekten, dvs. att kombinationen av näringsämnen i näringsdrycken ger större effekt än om varje näringsämne intas separat. Näringsämnena i Souvenaid finns naturligt i vissa livsmedel, men den mängd som tillförs kroppen genom Souvenaid är svår att få i sig genom en normal kost. Dessa näringsämnen tas upp av kroppen på samma sätt som den näring vi får i oss från den mat vi äter.

Vid kliniska studier uppvisade Souvenaid en hög patienttolerans och det var ingen skillnad i antalet biverkningar jämfört med kontrolldryck vid användning i kombination med vanliga Alzheimerläkemedel. Du bör rådfråga din doktor eller personalen på apoteken innan du börjar med Souvenaid för att bekräfta att Souvenaid är rätt för dig och att det inte kommer att interagera med någon medicin som du tar.

Kan Souvenaid ersättas med vanliga livsmedel?

De flesta av näringsämnena i Souvenaid finns naturligt i vissa livsmedel, men inte i den kombination eller mängd som Souvenaid innehåller. Det skulle därför vara mycket svårt rent praktiskt att tillföra kroppen lika stor mängd och samma gynnsamma kombination av näringsämnen.

En flaska per dag

Souvenaid intas en gång dagligen. Varje flaska Souvenaid innehåller exakt den mängd av de specifika näringsämnen som kroppen behöver dagligen för att rätt effekt ska uppnås. Det tar en viss tid för kroppen att ta upp de här näringsämnena, vilket gör att den märkbara effekten inte visar sig på en gång. I de kliniska studier som gjorts av Souvenaid uppträder de gynnsamma effekterna över tiden. Därför rekommenderar vi att Souvenaid intas dagligen, fortlöpande och alltid på inrådan av hälso- och sjukvårdspersonal.

Dagliga rutiner gör livet lättare för personer med Alzheimers sjukdom

10 tips för att få ut mesta möjliga av Souvenaid:

Förvara alltid Souvenaid i kylskåpet eftersom drycken smakar bäst när den är väl kyld.Använd sugrör eller häll upp drycken i ett glas om du inte tycker om att dricka direkt från flaskan.Det är viktigt att ha fasta rutiner – de är till hjälp vid minnesrubbningar! Drick därför Souvenaid vid samma tidpunkt varje dag, så att det blir till en vana. Du kan till exempel dricka Souvenaid som en del av frukosten.Om du inte tycker om smaken, prova en annan smak eller variera smaker så det inte blir för enahanda. Vad man tycker är gott ändras ofta med tiden och smaker som man lärt sig att känna igen uppfattas ofta som godare. En bra idé kan vara att ställa in sju flaskor Souvenaid åt gången i kylskåpet och sedan fylla på med nästkommande veckas ranson när den sista flaskan dricks upp. På det här sättet kan du hålla koll på att Souvenaid tas varje dag och även få en god överblick, så att du vet när det är dags att beställa mer. För att underlätta detta tillhandahåller vi ett praktiskt hjälpmedel för kylskåpet.

Det kan även vara en bra idé att markera dagarnas namn på korkarna för att lättare ha kontroll på att Souvenaid tas varje dag.Sätt upp en kalender på kylskåpet och bocka av varje dag i samband med att du dricker en Souvenaid-flaska.Ställ in en timer eller ett alarm på en bestämd tid varje dag som påminnelse om att det är dags att ta Souvenaid.När man är hemifrån kan det vara extra svårt att komma ihåg sin dagliga Souvenaid. Fortsätt i möjligaste mån med de rutiner och minnestekniker du brukar ha hemma, men var även beredd på att ta till nya metoder om situationen kräver det.Anteckna i kalendern när det är dags att köpa mer Souvenaid och se till att alltid ha god framförhållning så att du inte riskerar "glapp" då du blir utan Souvenaid. Det är viktigt att drycken intas varje dag så att näringsintaget blir rätt både vad gäller mängd och kontinuitet. Detta bidrar även till att göra Souvenaid-intaget till en del av de dagliga rutinerna.Du som är närstående kan då och då, med några veckors mellanrum, skriva några rader om hur du tycker att det går. Tänk på de praktiska aspekterna: Tycker han/hon om att ta Souvenaid? Kommer han/hon ihåg att ta drycken varje dag? Det här kan vara ett sätt att identifiera eventuella problem och komma fram till lösningar. Fundera även kring hur Souvenaid kan ha påverkat den behandlades humör, beteende, minne och förmåga att genomföra dagliga aktiviteter och bestyr. Detta hjälper dig att utvärdera i vilken grad och på vilket sätt Souvenaid är gynnsamt för den behandlade och hjälper dig även att komma väl förberedd till uppföljningsbesöken hos läkaren.Var noga med att göra regelbundna uppföljningsbesök hos läkaren eller din kontaktperson inom vården.Kliniskt dokumenterad effekt

Det har gjorts två kliniska studier av Souvenaids effekt på patienter i ett tidigt skede av Alzheimers sjukdom.
I studien Souvenir I mättes effekten av Souvenaid under en 12-veckorsperiod. I studien Souvenir II förlängdes undersökningsperioden till 24 veckor.

Patienter som fick Souvenaid visade bättre nutritionsstatus under en 24-veckors period. Det var inga skillnader i antalet biverkningar jämfört med dem som fick kontrolldryck.

Studierna visade att näringsämnena i Souvenaid togs upp av försökspersonerna, som uppvisade bättre näringsvärden i blodet under undersökningsperioden. Den grupp som fick Souvenaid uppvisade även bättre resultat vid en rad andra mätningar, jämfört med kontrollgruppen.

beskrivning av de kliniska studierna

Studien genomfördes i flera europeiska länder och i USA. De 225 Alzheimerpatienter som deltog var alla i en tidig fas av Alzheimers sjukdom och behandlades inte med något läkemedel för Alzheimers. Patienterna delades slumpmässigt in i två grupper, där den ena fick Souvenaid och den andra fick en kontrolldryck som hade liknande smak och utseende men som saknade de speciella näringsämnena i Souvenaid. Varken forskarna eller patienterna visste vilken av de två produkterna som de enskilda patienterna tog. En lång rad tester gjordes vid studiens början och efter 12 veckor. De patienter som fick Souvenaid uppvisade bättre nutritionsstatus vid slutet av de 12 behandlingsveckorna. Blodanalysen visade att patienterna tog produkten regelbundet och inga Souvenaid-betingade biverkningar uppdagades.

Souvenaid förbättrade nutritionsstatus hos patienter i ett tidigt stadium av Alzheimers efter 12 veckors behandlingstid. Resultaten visade även att patientföljsamheten var god och att toleransen för produkten var mycket hög. 

I Souvenir II deltog 259 Alzheimerpatienter i ett tidigt stadium av sjukdomen från ett flertal länder runtom i Europa. Inte heller här medicinerades deltagarna för sin Alzheimers och slumpen avgjorde vilka deltagare som fick Souvenaid och vilka som fick kontrolldrycken. Varken patienterna eller forskarna fick veta (förrän efteråt) vilken av dryckerna som patienterna drack.

Med hjälp av ett stort testbatteri prövades en lång rad parametrar vid tre tillfällen: vid studiens början, efter 12 veckors behandlingstid och vid studiens slut. De patienter som fick Souvenaid uppvisade bättre nutritionsstatus under de 24 veckor som studien pågick. I likhet med föregående studie kunde man genom blodprovsanalys konstatera att patienterna tagit Souvenaid regelbundet. Inga biverkningar med koppling till produkten kunde konstateras. 

Studien S-Connect genomfördes på 48 platser runtom i USA och 500 personer med mild till måttlig Alzheimers sjukdom deltog. Samtliga deltagare i studien tog Alzheimermedicin sedan tidigare. De delades slumpmässigt in i två grupper där den ena fick Souvenaid och den andra fick en kontrolldryck, och varken de inblandade forskarna eller patienterna fick veta vilka deltagare som fick Souvenaid och vilka som fick kontrolldrycken.

Deltagarna utvärderades i början av studien, efter 12 veckor och efter 24 veckor. Resultatet av studien visade inte på några relevanta skillnader mellan grupperna, vilket tyder på att Souvenaid inte har någon övergripande effekt på patienter i måttlig demensfas. Inga biverkningar kunde konstateras vid intag av Souvenaid i kombination med läkemedelsbehandling mot Alzheimers sjukdom, vilket indikerar att det går bra att kombinera näringsdrycken med vanliga Alzheimermediciner.

Säkert och smidigt

Dosering

Souvenaid intas en gång om dagen och endast på inrådan av läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal. Se till att du eller din anhörig dricker Souvenaid vid ungefär samma tid varje dag, så att det blir en vana. Om du glömt bort att dricka din dagliga dos vid din vanliga tid, drick den så fort du kommer på detta.

Förvaring

Souvenaid kan förvaras i rumstemperatur och har då en hållbarhetstid på 12 månader. Öppnad flaska förvaras tillslutna i kylskåp och bör drickas upp inom 24 timmar. Vi rekommenderar att varje flaska Souvenaid dricks upp vid ett och samma tillfälle för att säkerställa att rätt dagsmängd intas.

Biverkningar

Souvenaid innehåller näringsämnen som finns naturligt i den mat vi äter. Under de kliniska studierna kontrollerades patienterna noga avseende potentiella biverkningar och Souvenaid visade sig ha en mycket god säkerhetsprofil.

Lätt att dricka

Souvenaid säljs drickklar och färdigportionerad i små flaskor med 125 ml. Det går bra att dricka direkt ur flaskan, att använda ett sugrör eller att hälla upp drycken och servera i ett glas. För bästa smak, förvara drycken i kylskåp och servera den väl kyld. Vi rekommenderar att Souvenaid intas vid samma tidpunkt varje dag, så att det blir en vana. Den kan till exempelvis intas i samband med frukosten varje morgon. Souvenaid skall inte värmas upp, frysas ned eller blandas med andra drycker.

I kombination med andra läkemedel

Många av patienterna i de kliniska studierna tog även andra mediciner, för att behandla en rad sjukdomar och besvär. De biverkningar som förekom visade sig inte ha något samband med att läkemedlen ifråga kombinerades med Souvenaid. Ingen av de uppmätta säkerhetsparametrarna tydde heller på detta.

Kan kombineras med Alzheimermedicin

I en av de kliniska studierna testades Souvenaid som tilläggsbehandling för Alzheimerpatienter i tidigt till måttligt stadium som samtidigt tog standardmedicin mot Alzheimers sjukdom. Resultatet visade att Souvenaid kunde tas i kombination med dessa läkemedel utan några biverkningar.

Innehåll

Souvenaid innehåller den unika näringsblandningen Fortasyn Connect TM, som tagits fram för att tillgodose de specifika näringsbehoven hos personer med mild Alzheimers. Blandningen består av uridinmonofosfat, kolin, fiskoljor, fosfolipider och en lång rad vitaminer och mineraler. Kliniska studier har visat att den här specifika sammansättningen fyller en viktig roll vad gäller att stimulera signalöverföringen mellan hjärnans nervceller hos patienter med mild Alzheimers.

De viktigaste ämnena i en flaska Souvenaid, 125 ml

EPA (fiskolja)
300 mg
DHA (fiskolja)
1200 mg
Fosfolipider
106 mg
Kolin
400 mg
UMP (uridinmonofosfat)
625 mg
Vitamin E
40 mg
Vitamin C
80 mg
Selen
60 µg
Vitamin B12
3 µg
Vitamin B6
1 mg
Folsyra
400 µg

Näringsinnehåll i en 125 ml-flaska Souvenaid

Energi, kcal
125 kcal
Protein, g
3.8 g
Kolhydrater, g
16.5 g
Fett, g
4.9 g

Souvenaid innehåller mjölkprodukter, men kan i många fall även ges till personer med laktosintolerans. Många laktosintoleranta personer kan inta mjölkprodukter i små mängder utan att få besvär av det. Souvenaid innehåller inte mer laktos än vanlig mjölk. Om du kan dricka ett glas mjölk utan att få laktosrelaterade problem kan du räkna med att även kunna dricka Souvenaid utan att få problem eller besvär av det. Tala med din läkare eller annan kontaktperson inom vården om du känner dig osäker.
Om du är allergisk mot fisk, soja eller mjölkprotein skall du inte ta Souvenaid.

Souvenaid är glutenfri och innehåller endast naturliga färgämnen. Souvenaid innehåller fiskolja och mjölkprotein, vilket gör drycken olämplig för vegetarianer som inte äter fisk och mjölkprodukter.

go to top menu